Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130.000 zł

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Długa Wieś - budowa chodnika -II etap

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku

Finansowanie: środki zewnętrzne

Nr UZP: 2022/BZP 00125172/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-05-04 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-05-04 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: ePUAP: /ZDP_TUREK/Skrytka ESP

Ogłoszono dnia: 2022-04-19 przez Konrad Gromada

Treść:

 
INFORMACJA O ZMIANIE SWZ
 
Działający na podstawie art.286 ust.1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) , w związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), Zamawiający wprowadza poniższe zmiany do SWZ.:
 
1. wprowadza się nowy rozdział w brzmieniu:
Rozdział XV Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcó w z postępowania o udzielenie zamó wienia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegó lnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeń stwa narodowego (Dz.U. poz. 835).
 
2. zmienia się brzmienie załącznika nr do 2 SWZ - oświadczenie składane przez wykonawcę na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Specyfikacja Warunków Zamówienia w pozostałym zakresie nie ulega zmianie.
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 2022/BZP 00125172/01 z dnia 2022-04-19
 
Identyfikator postępowania na miniportalu a8bd4030-4350-4b5e-823d-da68ea35d7f7
 
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU
ePUAP:
/ZDP_TUREK/Skrytka ESP
 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 04-05-2022 roku, o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04-05-2022 roku, o godz. 11:00.
 
 
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
 
 
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra
w m. Długa Wieś - budowa chodnika -II etap w zakresie:
 
 
 1. roboty pomiarowe,
 2. roboty remontowe-cięcie piłą nawierzchni-wzdłuż projektowanego chodnika,
 3. rozbiórka nawierzchni wzdłuż projektowanego chodnika,
 4. usuniecie w-wy humusu ,
 5. wykopy pod koryto koparkami
 6. wykonanie nasypów z materiału dowiezionego (Po,Pr,Ż) wraz z zakupem i dowozem materiału,
 7. profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 8. podbudowy betonowe pod zjazdy i chodnik,
 9. krawężniki betonowe wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem pod krawężnik i ściek przykrawężnikowy,
 10. obrzeża betonowe,
 11. ścieki uliczne betonowe z dwóch rzędów kostki betonowej,
 12. nawierzchnia chodnikowa z kostki brukowej betonowej bezfazowej,
 13. nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej bezfazowej,
 14. w-wa ścieralna z betonu asfaltowego– odtworzenie nawierzchni pomiędzy istniejącą nawierzchnią a projektowanym ściekiem,
 15. wykonanie kanałów z rur kanalizacyjnych łączonych na wcisk ,
 16. ustawienie studni rewizyjnych betonowych,
 17. studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów z osadnikiem bez syfonu,
 18. przykanaliki do kolektora z rur kanalizacyjnych,
 19. planowanie skarp i obsianie humusem.
 
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
 1. Kosztorys ofertowy- załącznik do SWZ
 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik do SWZ
 3. Dokumentacja projektowa - załącznik do SWZ
 4. Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy)– załącznik do SWZ

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Konrad Gromada
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-19 11:08:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-19 11:16:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-04 09:46:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
667 raz(y)