ˆ

Ogłoszenia różne Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Drugi przetarg pisemny nieograniczony publiczny - na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Drugi przetarg pisemny nieograniczony publiczny - na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Zarządu Dróg Powiatowych w Turku
Ogłoszenie o przetargu nr 02/2023
OGŁOSZENIE O PRZETARGU nr 02/2023
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony „publiczny” na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
 
 
Na podstawie §9 ust. 1 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr 586/2013 Zarządu Powiatowego Tureckiego z dnia 06 listopada 2013 roku w sprawie sposobu i zasad gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego znajdującymi się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Turku, Zarząd Dróg Powiatowych w Turku ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony „publiczny” na sprzedaż zbędnych nw. składników majątku ruchomego:
 
- kosiarka rotacyjna Z-042
- kosiarka rotacyjna Z-069
- kosiarka rotacyjna MEWA 1.65
- głowica do czyszczenia (pogłębiania rowów) ROLMEX PR-80
- głowica do cięcia krzaków i gałęzi ROLMEX TR-155
- głowica do ścinania (frezowania) poboczy ROLMEX SP-90
- recykler Bagela BA 7000 rok produkcji 2001
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest Biuletynie informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Turku pod adresem: https://www.zdp.bip.powiat.turek.pl/ oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 
 1. Oferty należy składać na druku oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia w zamkniętych kopertach.
 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne składniki przedmiotu przetargu
 3. Cena wywoławcza ww. składników została określona w załączniku nr 1 do ogłoszenia
 4. Kryterium wyboru oferty będzie cena maksymalna. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje kolejność wpływu oferty. Przetarg jest ważny, jeżeli przystąpi do niego co najmniej jeden oferent na składnik i zaproponowana przez niego cena jest równa lub wyższa od ceny wywoławczej dla danego składnika.
 5. Koszt załadunku i transportu ponosi kupujący.
 6. Projekt umowy sprzedaży składnika majątkowego stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek do dnia 13 czerwca 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pod numerem: 63 222 31 10
 8. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta – zakup sprzętu od ZDP)” należy składać w siedzibie Sprzedającego – Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek w terminie do dnia 13 czerwca 2023 roku., do godz. 15:00. Niedopuszczalna jest modyfikacja oferty po terminie określonym jako termin złożenia oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 czerwca 2023 roku, o godz. 10:00.
 10. Otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dla danego składnika dokona komisja powołana przez Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku..
 11. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Turku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Turku: https://www.zdp.bip.powiat.turek.pl/.
 12. Przetarg należy uznać za ważny, jeżeli do przetargu przystąpił co najmniej jeden oferent i zaproponowana cena jest równa lub wyższa od ceny wywoławczej.
 13. Kupujący ustalony w drodze przetargu jako nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 14 dni od dnia przetargu.
 14. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych powodów.
 15. Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Turku przy ul. Kolska Szosa 64, tel. 63 222 31 10 w godzinach pracy urzędu.
 16. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, jest Zarząd Dróg powiatowych w Turku z siedzibą przy ulicy Kolska Szosa 64, 62 - 700 Turek. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:   lub pisemnie na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62 - 700 Turek. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia przetargu. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, będą one przetwarzane jedynie do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Kiciński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-05-11 09:43:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kiciński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-05-11 10:01:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kiciński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-21 11:25:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
555 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przetarg pisemny nieograniczony publiczny - na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

Ogłoszenie o przetargu nr 01/2023

OGŁOSZENIE O PRZETARGU nr 01/2023
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony „publiczny” na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego
 
 
Na podstawie §9 ust. 1 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr 586/2013 Zarządu Powiatowego Tureckiego z dnia 06 listopada 2013 roku w sprawie sposobu i zasad gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego znajdującymi się w Zarządzie Dróg Powiatowych w Turku, Zarząd Dróg Powiatowych w Turku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony „publiczny” na sprzedaż zbędnych nw. składników majątku ruchomego:
 
- opryskiwacz zawieszany polowy P-329/2
- kosiarka rotacyjna Z-069
- kosiarka rotacyjna Z-042
- kosiarka rotacyjna MEWA 1.65
- głowica do czyszczenia (pogłębiania rowów) ROLMEX PR-80
- głowica do cięcia krzaków i gałęzi ROLMEX TR-155
- głowica do ścinania (frezowania) poboczy ROLMEX SP-90
- recykler Bagela BA 7000 rok produkcji 2001
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
Ogłoszenie o przetargu opublikowane jest Biuletynie informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Turku pod adresem: https://www.zdp.bip.powiat.turek.pl/ oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sprzedającego.
 
 1. Oferty należy składać na druku oferty, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia w zamkniętych kopertach.
 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne składniki przedmiotu przetargu
 3. Cena wywoławcza ww. składników została określona w załączniku nr 1 do ogłoszenia
 4. Kryterium wyboru oferty będzie cena maksymalna. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje kolejność wpływu oferty. Przetarg jest ważny, jeżeli przystąpi do niego co najmniej jeden oferent na składnik i zaproponowana przez niego cena jest równa lub wyższa od ceny wywoławczej dla danego składnika.
 5. Koszt załadunku i transportu ponosi kupujący.
 6. Projekt umowy sprzedaży składnika majątkowego stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego: siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek do dnia 19 kwietnia 2023 roku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, pod numerem: 63 222 31 10
 8. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta – zakup sprzętu od ZDP)” należy składać w siedzibie Sprzedającego – Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek w terminie do dnia 19 kwietnia 2023 roku., do godz. 15:00. Niedopuszczalna jest modyfikacja oferty po terminie określonym jako termin złożenia oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwietnia 2023 roku, o godz. 10:00.
 10. Otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty dla danego składnika dokona komisja powołana przez Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku..
 11. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Turku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Turku: https://www.zdp.bip.powiat.turek.pl/.
 12. Przetarg należy uznać za ważny, jeżeli do przetargu przystąpił co najmniej jeden oferent i zaproponowana cena jest równa lub wyższa od ceny wywoławczej.
 13. Kupujący ustalony w drodze przetargu jako nabywca zobowiązany jest do zapłaty ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 14 dni od dnia przetargu.
 14. Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych powodów.
 15. Informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach przetargu można uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Turku przy ul. Kolska Szosa 64, tel. 63 222 31 10 w godzinach pracy urzędu.
 16. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych ofertach, jest Zarząd Dróg powiatowych w Turku z siedzibą przy ulicy Kolska Szosa 64, 62 - 700 Turek. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: lub pisemnie na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku, ul. Kolska Szosa 64, 62 - 700 Turek. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia przetargu. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, będą one przetwarzane jedynie do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Kacprzak - Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-07 10:32:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Konrad Gromada
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-07 10:53:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Roman Kacprzak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-10 07:34:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
669 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zasady umieszczania luster drogowych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-29 10:25:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Wojdyła
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-29 10:25:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Wojdyła
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-29 10:25:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
764 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie ws. składania wniosków na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia działalności handlowej w 2023 r. okresie tzw. "Wszystkich Świętych"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-21 08:58:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-21 09:00:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-21 09:00:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
794 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Ignatowicz-Kowalska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Paruszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-30 14:01:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-30 14:03:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-08-10 09:30:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1985 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o obowiązku utrzymania czystości i porządku przez właścicieli posesji położonych przy granicy pasa drogowego drogi powiatowej w okresie zimowym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Iwańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Paruszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-24 23:44:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-25 08:53:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-25 08:53:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2202 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »